فایل ورد تهيه و بررسي خواص فيلم نانوکامپوزيت ژلاتين/ ZnO

    الب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تهيه و بررسي خواص فيلم نانوکامپوزيت ژلاتين/ ZnO،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد تهيه و بررسي خواص فيلم نانوکامپوزيت ژلاتين/ ZnO : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6چکیده مقاله: فیلمهای نانوکامپوزیتی ژلاتین / ZnO با درصدهای مختلفی از نانو ZnO تهیه شده و در معرض بخار گلوتارآلدهید در ساعات مختلف قرار گرفتند.ضخامت فیلمها توسط دستگاه ضخامت سنج اندازهگیری شد. به منظور تعیین مدت زمان بهینه در ایجاد پیوند عرضی، آزمون حلالیت و تور انجا شد و با توجه به نتایج، مدت زمان بهینه 9 ساعت تعیین شد. طیف

فایل ورد وضعيت مديريت استعداد در شرکت توزيع برق استان اردبيل

    کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد وضعيت مديريت استعداد در شرکت توزيع برق استان اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد وضعيت مديريت استعداد در شرکت توزيع برق استان اردبيل : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6چکیده مقاله: این پژوهش به منظور تعیین وضعیت مدیریت استعداد درشرکت توزیع برق استان اردبیل انجام شده است روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است جامعه اماری پژوهش را 700نفر ازکارکنان شرکت توزیع برق استان اردبیل تشکی میداد که بااستفاده ازجدول کرجسی و مورگان ازاین تعداد 250نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شد