فایل ورد پيش بيني خودکارآمدي دانش آوزان براساس انگيز پيشرفت و سبکهاي مقابله با استرس

    م ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني خودکارآمدي دانش آوزان براساس انگيز پيشرفت و سبکهاي مقابله با استرس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد پيش بيني خودکارآمدي دانش آوزان براساس انگيز پيشرفت و سبکهاي مقابله با استرس : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان براساس انگیزه پیشرفت و شیوه های مقابله با استرس بود روش مطالعه حاضر توصیفی همبستگی بود جامعه آماری در این پژوهش در برگیرنده ی کلیه دانش آموزان