فایل ورد مقاله صلاحيتهاي فرهنگي مديران آموزش عالي در سه حوزه فرهنگ جهاني، ملي و دانشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله صلاحيتهاي فرهنگي مديران آموزش عالي در سه حوزه فرهنگ جهاني، ملي و دانشگاهي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله صلاحيتهاي فرهنگي مديران آموزش عالي در سه حوزه فرهنگ جهاني، ملي و دانشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله صلاحيتهاي فرهنگي مديران آموزش عالي در سه حوزه فرهنگ جهاني، ملي و دانشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله صلاحيتهاي فرهنگي مديران آموزش عالي در سه حوزه فرهنگ جهاني، ملي و دانشگاهي :

فایل ورد مقاله صلاحيتهاي فرهنگي مديران آموزش عالي در سه حوزه فرهنگ جهاني، ملي و دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم رفتاری از صفحه 143 تا 163 منتشر شده است.
نام: صلاحیتهای فرهنگی مدیران آموزش عالی در سه حوزه فرهنگ جهانی، ملی و دانشگاهی
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله هویت ملی
مقاله آموزش چند فرهنگی
مقاله هوش فرهنگی
مقاله صلاحیت
مقاله صلاحیتهای جهانی
مقاله صلاحیتهای دانشگاهی
مقاله مدیران آموزش عالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لبادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، ابتدا به مقوله فرهنگ و هویت ملی پرداخته، سپس وضعیت دانشگاهها و رسالتهای آن در جهان امروز، تعریف صلاحیت و صلاحیتهای مناسب مدیران آموزش عالی در سه حوزه فرهنگ آكادمیك، فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی مورد بحث واقع خواهد شد. سپس نتایج پژوهش در این حوزه بیان خواهد شد.
به منظور تعیین صلاحیتهای مدیران آموزش عالی با عنایت به شاخصهای بین المللی و تدوین چارچوب ادراكی مناسب، پژوهشی توصیفی در استان تهران انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با 100 سوال در دو طیف 5 گزینه ای طیف لیكرت برای تعیین وضع موجود و وضع مطلوب صلاحیتها با استفاده از ادبیات علمی مدیریت در سازمانهای بین المللی تجاری / صنعتی ونیز مدیریت آموزش عالی در سطح جهان ساخته شد. اعتبار محتوایی و صوری پرسشنامه توسط صاحبنظران آموزش عالی مورد تایید قرار گرفت. و پایایی آن از طریق همسانی درونی و روش آلفای كرونباخ، 90% محاسبه گردید. حجم نمونه با استفاده از روش طبقه ای – نسبتی و با استفاده از جدول كرجسی – مورگان، 361 نفر تعیین گردید. اجرای پژوهش در 8 دانشگاه جامع دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، ;) و آمار استنباطی (تعیین وضعیت موجود و مطلوب با آزمون t وابسته)، و برای تعیین صلاحیتهای موثر از شاخص kmo، آزمون خی دوكرویت بارتلت، تحلیل عاملی افتراقی، رگرسیون چند متغیره و نمودار تحلیل مسیر استفاده شد. درنهایت برای تعیین درجه تناسب چارچوب ادراكی از آزمون برازش c2 استفاده گردید. 97 صلاحیت مورد تایید متخصصان قرار گرفت. دراین مقاله بخشی از صلاحیتهای مرتبط با سه حوزه فرهنگ آكادمیك، فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی كه كمتر مورد بحث وتوجه قرار گرفته است، بررسی خواهدگردید. با اجرای پژوهش مشخص گردید كه مدیران آموزش عالی در سه مقوله فرهنگی مورد بحث وضعیت مناسبی ندارند و صاحبنظران اعتقاد دارند صلاحیتهای تعیین شده برای آموزش و رشد حرفه ای مدیران آموزش عالی مورد نیاز و مناسب هستند و مدیران آموزش عالی باید در این سه مقوله توانمند شوند. پس از جمع بندی و تحلیل، پیشنهادات ارایه خواهد شد.

توضیحات بیشتر