فایل ورد مقاله ارزيابي امكان تغيير تاريخ كاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر عملكرد دانه و اجزا آن در ارقام نخود

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي امكان تغيير تاريخ كاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر عملكرد دانه و اجزا آن در ارقام نخود دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي امكان تغيير تاريخ كاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر عملكرد دانه و اجزا آن در ارقام نخود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي امكان تغيير تاريخ كاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر عملكرد دانه و اجزا آن در ارقام نخود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي امكان تغيير تاريخ كاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر عملكرد دانه و اجزا آن در ارقام نخود :

فایل ورد مقاله ارزيابي امكان تغيير تاريخ كاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر عملكرد دانه و اجزا آن در ارقام نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم كشاورزی ایران) از صفحه 7 تا 13 منتشر شده است.
نام: ارزیابی امكان تغییر تاریخ كاشت با استفاده از روش پرایمینگ بذر بر عملكرد دانه و اجزا آن در ارقام نخود
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله زمان پرایمینگ
مقاله مولفه های جوانه زدن بذر
مقاله عملکرد دانه نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسینی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زاده فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش سرعت جوانه زنی بذر اهمیت زیادی در بهبود استقرار گیاهچه ها و عملكرد گیاهان زراعی دارد. در همین راستا پژوهشی، در پردیس كشاورزی و منابع طبیعی كرج در سال های 1383 و 1384 انجام شد. این تحقیق در آزمایشگاه و مزرعه اجرا گردید. ابتدا به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر ارقام نخود زراعی (جم و كوروش) آزمایشی بصورت فاكتوریل 2×4×3 در قالب بلوک كامل تصادفی با 3 تكرار با استفاده از محلول های پرایم پلی اتیلن گلایكول، نیترات پتاسیم و آب مقطر و طول دوره پرایمینگ صفر، 6، 12 و 24 ساعت انجام شد. نتایج نشان داد كه تیمار پرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی تاثیر معنی داری داشت (p<0.01) و اثر محلول اسموپرایم پلی اتیلن گلایكول بر این صفات بیشتر از نیترات پتاسیم بود. طول دوره پرایمینگ نیز بر این مولفه ها تاثیر معنی داری داشت و بیشترین آن مربوط به زمان 24 ساعت بود، ژنوتیپ های نخود نیز تفاوت معنی داری با یكدیگر داشتند. در شرایط مزرعه به منظور بررسی اثر دو تاریخ كاشت و پرایمینگ بذور بر عملكرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های نخود آزمایش بصورت فاكتوریل 2×3×2 با 4 تكرار انجام شد. تاریخ های كاشت شامل 10 اسفند و 15 فروردین، تیمارهای پرایمینگ شامل اسموپرایم (پلی اتیلن گلایكول)، هیدروپرایم (آب مقطر به مدت 24 ساعت (بر مبنای نتایج آزمایشگاه) به همراه شاهد (بدون پرایم) و دو ژنوتیپ نخود بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه صفات مورد بررسی تحت تاثیر تاریخ كاشت و نوع پرایم قرار گرفتند. تاثیر تاریخ كاشت بر عملكرد و اجزای عملكرد گیاه نخود معنی دار شد. مطالعه همبستگی صفات نیز نشان داد كه عملكرد دانه با اجزای عملكرد رابطه مثبت داشت. بطور كلی، تاریخ كاشت زودتر با افزایش مدت مراحل رشد (فنولوژی) موجب افزایش عملكرد دانه و اجزا آن در گیاه نخود زراعی گردید. همچنین، انتخاب پرایم مناسب با افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذر باعث تسریع در زمان رسیدگی و در نهایت عملكرد محصول گردید.

توضیحات بیشتر