فایل ورد مقاله ارزيابي و تحليل وضعيت پارک هاي شهري با استفاده از ابزار SWOT و ارايه مدل مناسب (مطالعه موردي پارک 8 شهريور شهر سمنان)

لینک دانلود

توضیحات بیشتر