فایل ورد مقاله محيط رسوبي، دياژنز و ژئوشيمي سازند فهليان در برش نمونه (تاقديس فهليان) و ميدان نفتي گچساران

لینک دانلود

توضیحات بیشتر